Psykiatrisk | Klinik for børn & unge Psykiatrisk | Klinik for børn & unge

Kontakt os

Undersøgelse / Behandling

Undersøgelse / behandling

Hvem behandler vi?

Klinikken tager imod Børn og Unge i alderen fra 4 til 18 år.

 

Hvordan bestiller jeg tid?

Da vi har en overenskomst med sygesikringen, henvises man hertil via sin egen praktiserende læge.
Efter din læge har sendt henvisningen, modtager du et brev fra os. Såfremt henvisningen er sendt via Den Nationale Henvisnings Formidling (DNHF) bedes du ringe til klinikken for at meddele dette, da vi ellers ikke har mulighed for at læse henvisningen.

Henvisningen dækker 8 konsultationer til udredningen og 12 konsultationer til behandling.

 

Hvordan starter et forløb op?

Alle forløb startes op med en forældresamtale og en lægeundersøgelse af jeres barn, så jeg kan danne mig et overblik over barnets vanskeligheder, samt barnets styrker. Derefter kan jeg lave en plan for udredning eller evt. behandling af jeres barn, baseret på min lægefaglig vurdering.

Ved den 1. konsultation bedes I medbringe fødselsjournal, samt alle tidligere relevante sagsakter, såsom udtalelser fra pædagoger/lærer, psykologisk testning ved PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning) og tidligere udredninger/indlæggelser.

Den 1. konsultation vil omhandle barnets aktuelle problematik, derudover vil vi gennemgå jeres barns udvikling. Det vurderes om der er tale om en børnepsykiatrisk problematik, og i så fald, om og hvordan denne bedst håndteres, og der vil blive lagt en plan for udredning af jeres barn.

Der vil yderligere blive foretaget en samtale med både forældre og barnet, hvor der spørges mere detaljeret til barnets symptomer. Her vil også blive afholdt en samtale alene med barnet, der vil indeholde en funktionsneurologisk undersøgelse (se nedenfor).

Hvad består et undersøgelsesforløb af?

Vurderer jeg, at jeres barn har symptomer, som kræver en udredning for at kunne stille en diagnose, laver vi en plan, der omfatter hele forløbet.

Planen er en helhedsplan som kan indeholde flere elementer, f.eks. en eller flere samtaler med forældrene eller barnet, en psykologisk undersøgelse, der udføres af en af vores faguddannede psykologer, eller evt. en observation af barnet udført af vores psykiatriuddannet sygeplejerske.

 

Funktionsneurologisk undersøgelse FNU ved speciallæge:

Barnet/den unge deltager selv i denne undersøgelse.

Der foretages en grov neurologisk undersøgelse (dvs. undersøgelse af balance og koordination m.m.), der vil blive målt blodtryk, vægt og højde

Undersøgelsen varer ca. 30 min.

Testning af Opmærksomheden ved psykolog

Barnet/den unge deltager selv i denne undersøgelse, mens forældre (eller anden pårørende) venter i venteværelset imens.
T.O.V.A. testen, Conners CPT 3 og CATA er computerbaserede opmærksomhedstest, der vurderer evnen til at opretholde et relevant vågenhedsniveau i hjernen, evnen til at hæmme impulser og evnen til vedvarende og fokuseret opmærksomhed (koncentrationsevnen).

Testene måler auditiv og visuel opmærksomhed.

Undersøgelsen varer ca. 60 min.

ADOS-2 (autisme diagnostisk observation) ved Psykolog:

Barnet/den unge deltager selv i denne undersøgelse, mens forældre (eller anden pårørende) venter i venteværelset imens.
ADOS-2 er en semistruktureret observation, der lægger op til samtale og social interaktion ud fra forskellige temaer og aktiviteter. Herudfra vurderes personens sprog og kommunikation, sociale samspil, fantasi, adfærd og interesser. Disse opgøres i en algoritme med fokus på de to områder Social affektiv adfærd (SA) og Indskrænket og repetitiv adfærd (IR). Der vælges mellem fem moduler efter alder og sprogligt niveau.

Undersøgelsen varer ca. 60 min.

 

Klinisk diagnostisk interview ved speciallæge:

Ved K-SADS- eller PSE-interview spørges der indtil symptomer for ADHD/ADD, depression, bipolar lidelse, angst, psykose m.v.

Undersøgelsen varer ca. 30- 45 min.

Klinisk psykiatrisk observation ved sygeplejerske:

Observationen foretages med henblik på vurdering af mulige børnepsykiatriske diagnoser, samt at danne grundlag for senere vejledning og anbefalinger af sandsynlige relevante støtte-strategier.
Barnet/den unge deltager i denne undersøgelse med eller uden forældre, alt efter hvad der aftales.

Undersøgelsen varer 2 x 40 min.

 

Hvor lang tid tager et forløb?

Vores udredninger er tværfaglige, og forløbene er afhængige af problemstillingen.
Der vil blive lagt en sammenhængende plan med et aftalt tidsforløb.

 

Hvordan får vi en diagnose?

Udredningsforløbet afsluttes med en tilbagemelding, hvor jeg gennemgår undersøgelsernes resultater og udredningens konklusion.
Herefter kan en behandlingsplan komme på tale.
Der udleveres en skriftlig tilbagemelding, “epikrise,” der vil blive sendt til jeres e-boks inden for få dage.

Behandlingen er individuel, men kan bestå af:

Psykoedukation/vejledning /samtaler individuelt/ Medikamentel behandling

 

Ved lang ventetid anbefales det:

  • At PPR laver en vurdering og eventuel testning af barnet
  • At der iværksættes støtte i skolen / hjem
  • At der overvejes et andet skoletilbud
  • At man kontakter andre behandlingssteder:
    (Børne- og Ungdomspykiatrisk Center / andre privatpraktiserende Børne- og Ungdoms psykiater / Børn i psykiatriens grænseland / Angstkliniken for Børn og Unge på
    Pykologisk Institut / Basis Teamet / Privat praktiserende psykologer med erfaring i børn og unge.)